JOIN
OUR
TEAM

OPEN POSITIONS

Responsibilities:

 • จัดการ ควบคุม และดูแลการปลูกพืชในระบบปิดให้ได้ผลผลิตตามแผนที่วางไว้
 • ตัดแต่งและบรรจุผลผลิต รวมถึงล้างและเก็บอุปกรณ์สำหรับเพาะปลูก
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Characteristics:

 • รักในการปลูกพืช ใส่ใจ ดูแล พิถีพิถัน
 • สู้งาน ไม่ย่อท้อ มีความมุมานะพยายาม ขยัน อดทน
 • มีไหวพริบ สามารถจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี สะอาด วาจาสุภาพ อ่อนน้อมเรียบร้อย
 • เป็นคนจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว มีคุณภาพ และตรงเวลา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นมิตรต่อทุกคน
 • มี Attitude และ Mindset ที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมองสิ่งต่าง ๆ ในระยะยาว
 • เป็นคนไม่นินทาลับหลัง มีอะไรพูดตรง ๆ คิดว่าตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าเสนอได้เลย

Requirements:

 • จบปริญญาตรีจากสาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในเรื่องสรีระวิทยาของพืช ธาตุอาหารที่พืชต้องการ สัดส่วนในการผสมสารอาหารพืช รู้และเข้าใจในวิธีการสังเคราะห์แสงของพืช
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่สูบบุหรี่
 • เข้าใจในหลักการทำงานของระบบ Plant Factory จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

Responsibilities:

 • วิจัย พัฒนา และวางแผนระบบปลูกพืชให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • จัดทำ รายงานสรุปผลการปลูก
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Characteristics:

 • รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ได้เร็ว มีความยืดหยุ่นสูง
 • บุคลิกดี วาจาสุภาพ อ่อนน้อมเรียบร้อย
 • เป็นคนจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว มีคุณภาพ และตรงเวลา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นมิตรต่อทุกคน
 • มี Attitude และ Mindset ที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมองสิ่งต่าง ๆ ในระยะยาว
 • เป็นคนไม่นินทาลับหลัง มีอะไรพูดตรง ๆ คิดว่าตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าเสนอได้เลย

Requirements:

 • จบปริญญาตรีด้านการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสรีระวิทยาของพืช ธาตุอาหารที่พืชต้องการ สัดส่วนในการผสมสารอาหารพืช รู้และเข้าใจในวิธีการสังเคราะห์แสงของพืช
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่สูบบุหรี่
 • เข้าใจในหลักการทำงานของระบบ Plant Factory จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

Responsibilities:

 • วางแผน ดูแล วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดการข้อมูลบน Website และ Social Media ช่องทางต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม
 • จัดทำ Contents เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • ทำรายงานสรุปผลด้านการตลาด

Characteristics:

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ได้เร็ว มีความยืดหยุ่นสูง
 • บุคลิกดี วาจาสุภาพ อ่อนน้อมเรียบร้อย
 • เป็นคนจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว มีคุณภาพ และตรงเวลา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นมิตรต่อทุกคน
 • มี Attitude และ Mindset ที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมองสิ่งต่าง ๆ ในระยะยาว
 • เป็นคนไม่นินทาลับหลัง มีอะไรพูดตรง ๆ คิดว่าตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าเสนอได้เลย

Requirements:

 • รู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานระบบ back office ของ wordpress ได้
 • มีความรู้พื้นฐานในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ อาทิ Photoshop, Illustrator, Canva
 • เชี่ยวชาญในการใช้ Social Media อาทิ Facebook, Line OA, Instagram, Youtube
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบปริญญาตรีด้ารการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Responsibilities:

 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า และวางแผนการขาย (แนะนำสินค้า ติดตามผล ปิดการขาย)
 • แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)
 • ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
 • นัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำสินค้าและบริการตามที่ได้มีการนัดหมาย
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และลูกค้า ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แก้ปัญหาต่างๆ อย่างใส่ใจ รวดเร็ว และรับผิดชอบ
 • ประสานงานเรื่อง Order เอกสารการขาย และการส่งมอบสินค้า กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รับ Feedback และเขียน Report สรุป

Characteristics:

 • คิดนอกกรอบ รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ได้เร็ว มีความยืดหยุ่นสูง
 • บุคลิกดี วาจาสุภาพ อ่อนน้อมเรียบร้อย
 • เป็นคนจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว มีคุณภาพ และตรงเวลา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นมิตรต่อทุกคน
 • มี Attitude และ Mindset ที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมองสิ่งต่าง ๆ ในระยะยาว
 • เป็นคนไม่นินทาลับหลัง มีอะไรพูดตรง ๆ คิดว่าตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าเสนอได้เลย

Requirements:

 • มีทักษะในการขายและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป

if you have most of the qualities on this checklist, you might just be the new hire we're seeking.

Positive Attitude

People with a postitive attitude are happier, more resilient, better decision-makers and perform at a high level.

Responsibility

knowing and following guidelines and being accountable for your actions in any situation.

Integrity

Be ready to work, lead by example, respect others’ opinions. even if you don’t agree with them and respect company policies.

Proactive

Handling your tasks in a timely, deliberate and efficient manner by think ahead, acts ahead and get ahead.

Synergize

make the synergy by communicating, empowerment, teaching, sharing and caring

Passion

We need a person who love and want to work in the new era agriculture company

BENEFITS & PERKS

Career Growth

Awesome Colleagues

Annual Bonus

Social Security

Vacation Time

Company Trip

Free Snacks

Learning Support

go fast go far

grow together 🙂